Közösségi és civil tanulmányok MA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Közösségi és civil tanulmányok

támogatott

4

M

N

K

Közösségi és civil tanulmányok

400 000 Ft

4

M

L

A

Közösségi és civil tanulmányok

támogatott

4

M

L

K

Közösségi és civil tanulmányok

400 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező, a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


A képzésről

A Széchenyi István Egyetem Közösségi és civil tanulmányok MA szaka az ELTE-n folyó képzés után az országban másodikként teremt lehetőséget okleveles közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzésére bővítve ezzel a hozzáférés lehetőségét elsősorban a nyugat-dunántúli, észak-dunántúli térségekben élők, de tulajdonképpen az egész Dunántúl számára.

A szakot vállaló oktató stáb elsősorban know-how-al bíró mesterember képéből, a „mit tud/képes megcsinálni” gondolatból indul ki; a miképpen képes a közösségfejlesztő az új, szokatlan, bizonytalan helyzetekben kreatív megoldásokat, eredményeket elérni az egyének és a közösségek/szervezetek kapcsolat- és viszonyrendszerében, így egy alapvetően reflektív és konstruktív szakembert feltételez és céloz meg. Facilitátort kíván képezni, akinek tevékenysége során a közösségek tagjai megtalálják az optimális cselekvésmódokat, életminőségük javítása céljából, akik bevonódnak a közösségek életébe, a civil társadalomba, és akiknek folyamatosan növekszik érdekérvényesítő képességük. E szakembernek alapvetően szüksége van a közösség tagjainak tudására, a velük történő partneri kapcsolatra, a velük való folyamatos párbeszédre, az egyéni tapasztalatok feltérképezésére és használatára, a csoportfolyamatokra, a teljesítmények folyamatos kutatására, értékelésére és elemzésére. 

Ehhez pedig a szakembernek diszkusszív, interaktív, innovatív tudásokra van szüksége; a problémák felismerésére és megértésére, az új tartalmak és szempontok befogadására, a vélemények kreálására és kimondására, vitatkozási, az érvelési és egyezkedési kultúra elsajátítására, a média és infokommunikációs eszközök által nyújtott tartalmak használatára, értelmezésére és kezelésére. 
E kompetenciák és tudások átadására vállalkozunk a képzés keretein belül.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében
 • hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra
 • képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre
 • képesek lesznek interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre
 • képesek lesznek fentiek tudományos kutatására, szakmai ismereteik átadására.

A gyakorlati képzés elemei

 • A hallgatók a  II., III., IV. félévben gyakorlati képzésen vesznek részt, azaz szervezeteknél, intézményeknél folytatnak közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket. A gyakorlati terepintézmények, szervezetek kiválasztásában segítséget nyújt a tanszék, továbbá
 • az intézményekkel, szervezetekkel, illetve tereptanáraikkal való folyamatos kapcsolattartással segítjük a hallgatók eredményes tanulási folyamatát. 
 • A gyakorlaton tapasztalatak feldolgozását kontaktóra keretein belül szeminárium formájában segítjük.

A tanszékeken folyó kutatási kapacitások lehetővé teszik a kísérleti tanulás megvalósítását a hallgatók képzési időszak alatti kutatási programokba, projektekbe történő bevonásán keresztül, ahol eddig is kiemelt szerepe volt a gyakorlati ismeretek megszerzésének, a későbbi munkavégzéshez szükséges kompetenciák learning by doing alapú kibontakoztatásának.

A szakon végzettek alkalmasak

 • a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítséget nyújtani,
 • közösségek fejlődésének elősegítésére, fejlesztésére,
 • az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének a fejlesztésére, ,
 • a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre,
 • a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
 • hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
 • képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
 • a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
 • érdekképviseleti munka végzésére.

A képzés keretében olyan szakemberek képzése valósul meg, akik a közösségi munka és a civil élet széles területén fogják tevékenységüket folytatni. A képzés képessé teszi a résztvevőket az integrált közösségi munka és a civil társadalom keretében együttműködésre, multi-diszciplináris és interprofesszionális team keretében folyó közös munkára.


Továbbtanulási lehetőségek

A szakon végzett hallgatóknak lehetősége van doktori képzésbe való bekapcsolódásra, Egyetemünkön leginkább a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola keretein belül.


Elhelyezkedési lehetőségek

A közösségi és civil tanulmányokat végzettek alapvetően két nagy területen helyezkedhetnek el:
1) a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységeket folytató szervezeteknél;
2) a  civil szektoron kívüli munkaadóknál.

A végzett hallgatók mind alkalmazotti státusz, mind vezetői pozíciók betöltésére alkalmassá válnak. Végzőseink legjelentősebb potenciális elhelyezkedési bázisai (szervezetei, intézményei):

 • alapítványok,
 • társadalmi szervezetek (egyesületek, klubok, körök),
 • szövetségek (ernyőszervezetek),
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • szociális szövetkezetek,
 • köz- és szociális foglalkoztatást végző szervezetek,
 • közösségi művelődési intézmények és jóléti-szociális ellátások,
 • önkormányzatok, államigazgatási szervek és egyéb szervezetek civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási referatúrái,
 • az érintett területek jogi szabályozásával, hatósági felügyeletével foglalkozó államigazgatási szervezetek,
 • bármely szervezet civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tárgyú pályázatokat lebonyolító szervezeti egysége,
 • forrásközvetítő, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezetek,
 • magyarországi és külföldi fejlesztő tevékenységek és projektek a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek fejlesztésére,
 • pályázatíró és -lebonyolító szervezetek,
 • kutatóintézetek és -szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek végzésére felkészítő képző szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási ismereteket közvetítő hagyományos és elektronikus kiadói és sajtó szervezetei,
 • az Európai Unió civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó hatóságai és szervezetei,
 • Európai Önkéntes Humanitárius Segélyezési Hadtest,
 • civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó egyéb államközi szervezetek,
 • európai civil szervezetek
 • nemzetközi civil szervezetek és projektek.

Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!