Mechatronikai mérnöki MSc

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK

Információk a 2023-as általános felvételi eljárásról:
 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Mechatronikai mérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Mechatronikai mérnöki

500 000 Ft

4

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan, informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján - az 1. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel [ezen belül gépészeti ismeretekből legalább 10 kredit, villamosságtani ismeretekből legalább 10 kredit, informatikai ismeretekből legalább 10 kredit, mechatronikai (irányítástechnika) ismeretekből legalább 10 kredit], - a 2. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


A képzésről

A megújuló hazai iparban stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű mérnökök, akik a mechatronika szakterületére jellemző (gépészeti, elektronikai, automatizálási, informatikai) komplex ismeretek birtokában vannak. Az elmúlt két évtizedben ugyanis az elektronika és a számítástechnika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a mechatronika a műszaki mérnöki tevékenységcsoport önálló, jól definiált szakterületévé vált. A mechatronika sajátos módon integrálja magában a gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismereteket, ezek specifikus szemléletmódját és eszköztárát. A mechatronikai termékek és rendszerek felhasználására (gyártására, üzemeltetésére, tervezésére és kutatására) való törekvés napjainkban jól érzékelhető, mindinkább erősödő folyamat. Elemezve a mechatronika területén tapasztalt fejlődés rugóit, motivációját, ennek hátterében megtalálhatók mind a gyártók mind a felhasználók közös érdekei: az anyag- és energiafelhasználás csökkentése, a berendezések automatizáltsági fokának és működési megbízhatóságának növelése, a komplexitásra, miniatürizálásra való törekvés. A mechatronikai mérnök feladatkörébe e szakterületen belül a mechatronikai eszközök és rendszerek tervezése, fejlesztése és gyártása tartozik. Tehetséges hallgatóink számára lehetőség nyílik ipari gyakorlati képzésben való részvételre: ezen félév idejére a PRACTING Alapítvány ösztöndíjjal támogatja a szakma elsajátítását.


Továbbtanulás

Egyetemünk Műszaki Tudományi Karán egyesített, akkreditált doktori iskola működik, amely hallgatóink számára is lehetőséget kínál a doktori képzésben való részvételre.


Elhelyezkedés

A mechatronikai mérnök szakképzettségének megfelelő foglalkoztatottsági területek: a komplex műszaki berendezések fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt iparvállalatok és kutatási intézmények, valamint a szolgáltatási szférában tevékenykedő (mechanikai, villamos és kommunikáció-technikai berendezések felügyeletével, karbantartásával foglalkozó), vállalkozások.

Tágabb, országos perspektívában a mechatronikai mérnökök fő elhelyezkedési területei: a gépipar és járműipar, a számítógép-részegységek gyártása, a szórakoztató elektronikai ipar, háztartási gépek gyártása, orvosi műszergyártás, automatizált gyártó és szerelő berendezések, a szerszámgép ipar, továbbá a petrolkémia, élelmiszergyártó berendezéseket előállító cégek, továbbá a kommunikáció technikai feltételeit biztosító területek.

A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Nyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a mechatronikai mérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar, amelyet olyan cégek reprezentálnak, mint az AUDI, a RÁBA, a GM Powertrain stb.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!