Mechatronikai mérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Mechatronikai mérnöki

500 000 Ft

4

M

L

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Mechatronikai mérnöki

470 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak oklevele: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvé- tel feltétele 70 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) (20 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) (10 kredit)
  • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan, informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika) (40 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 vagy 50 kredittel rendelkezz, ez alapdiplomától függ. Részletek a felveteli.sze.hu oldalon. A hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezned.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A megújuló hazai iparban stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű mérnökök, akik a mechatronika szakterületére jellemző (gépészeti, elektronikai, automatizálási, informatikai) komplex ismeretek birtokában vannak. Az elmúlt két évtizedben ugyanis az elektronika és a számítástechnika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a mechatronika a műszaki mérnöki tevékenységcsoport önálló, jól definiált szakterületévé vált. A mechatronika sajátos módon integrálja magában a gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismereteket, ezek specifikus szemléletmódját és eszköztárát. A mechatronikai termékek és rendszerek felhasználására (gyártására, üzemeltetésére, tervezésére és kutatására) való törekvés napjainkban jól érzékelhető, mindinkább erősödő folyamat. Elemezve a mechatronika területén tapasztalt fejlődés rugóit, motivációját, ennek hátterében megtalálhatók mind a gyártók mind a felhasználók közös érdekei: az anyag- és energiafelhasználás csökkentése, a berendezések automatizáltsági fokának és működési megbízhatóságának növelése, a komplexitásra, miniatürizálásra való törekvés. A mechatronikai mérnök feladatkörébe e szakterületen belül a mechatronikai eszközök és rendszerek tervezése, fejlesztése és gyártása tartozik. Tehetséges hallgatóink számára lehetőség nyílik ipari gyakorlati képzésben való részvételre: ezen félév idejére a PRACTING Alapítvány ösztöndíjjal támogatja a szakma elsajátítását.


Továbbtanulás

Egyetemünk Műszaki Tudományi Karán egyesített, akkreditált doktori iskola működik, amely hallgatóink számára is lehetőséget kínál a doktori képzésben való részvételre.


Elhelyezkedés

A mechatronikai mérnök szakképzettségének megfelelő foglalkoztatottsági területek: a komplex műszaki berendezések fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt iparvállalatok és kutatási intézmények, valamint a szolgáltatási szférában tevékenykedő (mechanikai, villamos és kommunikáció-technikai berendezések felügyeletével, karbantartásával foglalkozó), vállalkozások.

Tágabb, országos perspektívában a mechatronikai mérnökök fő elhelyezkedési területei: a gépipar és járműipar, a számítógép-részegységek gyártása, a szórakoztató elektronikai ipar, háztartási gépek gyártása, orvosi műszergyártás, automatizált gyártó és szerelő berendezések, a szerszámgép ipar, továbbá a petrolkémia, élelmiszergyártó berendezéseket előállító cégek, továbbá a kommunikáció technikai feltételeit biztosító területek.

A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Nyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a mechatronikai mérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar, amelyet olyan cégek reprezentálnak, mint az AUDI, a RÁBA, a GM Powertrain stb.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.