Mezőgazdasági biotechnológus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Mezőgazdasági biotechnológus

támogatott

4

M

N

K

Mezőgazdasági biotechnológus

350 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a biológia, a természetvédelmi mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak.


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:

  • természettudományi ismeretek (30-50 kredit)
  • mezőgazdasági és műszaki ismeretek (24-34 kredit)
  • gazdasági és társadalomtudományi ismeretek (6-12 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

A képzésről

Olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik fel- készültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris gene- tika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök be- töltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

 

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:korszerű biotechnológiai eljá- rások alkalmazására, génmanipuláció elvégzésére, illetve fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására, biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növény- termesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati beve- zetés irányítására, az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetek- ben, agrárkamarában, mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói munkakörök ellátására, a szakterület problémái- nak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok összeállítására, kivitelezésére.

 

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)