Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Regionális és környezeti gazdaságtan

támogatott

4

M

N

K

Regionális és környezeti gazdaságtan

350 000 Ft

4

M

L

A

Regionális és környezeti gazdaságtan

támogatott

4

M

L

K

Regionális és környezeti gazdaságtan

350 000 Ft

4

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan alapképzési szak


Ha más alapszakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) (20 kredit)
  • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) (20 kredit)
  • természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) (20 kredit)

A felvétel feltétele, hogy a fentiekből legalább 40 kredittel már rendelkezz. A hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezned.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A mesterszak a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének elemzésével, tervezésével és menedzselésével foglalkozik, a leghaladóbb elméletek és módszerek alapján. A képzés kiemelt figyelmet fordít a jövőt alakító tényezők, tendenciák (pl. városok jelentőségének növekedése, autonóm járművek megjelenése, innovatív városmenedzsment megközelítések, üzleti modellek) területi és környezeti-fenntarthatósági hatásainak vizsgálatára. A kis létszámú évfolyamoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a vezető oktatók elméleti és alkalmazott kutatási projektjeibe való bekapcsolódásra, ezáltal tudásuk gyarapítására és elmélyítésére, valamint szakmai kapcsolataik építésére. A végzett hallgatók tanulmányaikat a Széchenyi István Egyetem Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskolájában folytathatják.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink elsősorban gazdaság- és területfejlesztési szervezeteknél, állami szervezeteknél (minisztériumok, közintézmények, közszolgáltatók), felsőoktatási intézmények menedzsmentjében, városi és települési önkormányzatoknál, azok fejlesztési és gazdasági szervezeteinél, kamaráknál, nonprofit szervezeteknél helyezkedhetnek el, de vállalatoknál is sikerrel találhatnak munkát (pl. projektmenedzserként).


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Angol nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú (B2), a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.