Szóbeli üzleti kommunikációs készségfejlesztés

Engedélyszám: E-000896/2014/D009

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

A képzésfilozófiája, alapelve:

 • A hatékony és sikeres üzleti kommunikáció, ugyanúgy, mint bármely egyéb kommunikáció, az el­ méleti ismeretek mellett az egyén kommunikatív kompetenciájának függvénye, amely gyakorlással fejleszthető.
 • A képzés alapvető küldetése három szakmai műfaj, az üzleti telefonálás, az értekezlet és a tárgyalás elméleteinek és alkalmazott gyakorlatainak megismertetése és elsajátíttatása, illetve gyakoroltatása révén a résztvevők kommunikatív kompetenciájának fejlesztése üzleti kontextusban.
 • A képzés hozzájárul a résztvevők általános kompetenciáinak, különösen a készségek és jártasságok (az egyén- főként ismétlés és gyakorlás révén szerzett- képessége a konkrét cselekvések végrehaj­ tására) és az ismeretek (tapasztalat és formális tanulás révén szerzett elméleti tudás) fejlődéséhez.
 • A kommunikatív kompetencia nyelvi (pL kifejezések, idiómák, mondatpanelek), szociolingvisztikai (kultúraközi különbségek) és pragmatikai (pl. nyelvi funkciók kifejezése, irónia felismerése) össze­ tevői is fejlődnek, szintén az ismeretek, készségek és jártasságok kombinációjában, egységében és interakciójában.


A képzés célja:

 • A képzés tágabb célja a hatékony és eredményes üzleti kommunikáció fejlesztése.
 • A képzés szükebb célja a résztvevőknek az üzleti kommunikáción belül a telefonálással, értekezle­ tekkel és tárgyalásokkal kapcsolatos elméleti tudásának bövítése, valamint a gyakorlatra vonatkozó készségek és jártasságok kialakítása, kommunikatív kompetenciájuk fejlesztése.
 • A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az üzleti telefonhívások, értekezletek (ezen belül a rövid szóbeli jelentés) és tárgyalások tmtalmi, szerkezeti és formai jellemzőit, jellegzetes nyelvi megvalósításukat (pl. szófordulatok, udvarias megfogalmazás, "köntörfalazás") és képes lesz nagyobb biztonsággal üzleti telefonbeszélgetéseket lebonyolítani, rövid szóbeli előadásokat tartani, megbeszéléseken és tárgyalásokon részt venni. A képzés teljesítésével a résztvevők e műfajokra vonatkozó tudása (ismeretek, készségek és jártasságok szintjén) rendezettebb és könnyebben akti­ válható lesz.

 

A képzés célcsoportja

Az üzleti élet azon szereplői, akik munkájuk kapcsán a jelenben vagy a jövőben a szervezeti tevé­ kenységhez kapcsolódóan szóbeli üzleti kommunikációban vesznek részt.

 

A résztvevő a képzés sikeres elvégzésével:

 • Ismeri az üzleti telefonhívások, értekezletek, rövid szóbeli jelentések (prezentációk) és tár­ gyalások szakaszait (pl. felkészülési szakasz, értékelés, stb.) és azok célját;
 • ismeri az üzleti tárgyalások fajtáit (disztributív/integratív) és kimeneteleit (győztes-győztes, stb.); a tárgyalási pozíciókat (nyitó pozíció, alsó határ, stb.) és meghatározásuk technikáit, valamint a fontosabb tárgyalási taktikákat (pl. blöffölés)- beleértve az etikailag kétséges
 • tárgyalási taktikákat (pl. a másik fél kapcsolati hálójának manipulálása)- és azok alkalma­ zásának előnyeit/hátrányait;
 • ismeri, érti és tudja a fenti üzleti müfajok mint beszédszándékok megvalósitását lehetövé tevő nyelvi elemeket a megfelelő regiszterben (a hivatalos nyelvhasználatjellemzői); tudatában van a fontosabb kultúraközi különbségeknek a fenti műfajok esetében (pl. beve­zető beszélgetés (small talk) hosszúsága, témái, értés/egyetértés jelzése, stb.).
 • Képes önállóan megtervezni, előkészíteni és lebonyolítani telefonhívást, értekezletet, rövid szóbeli jelentést és tárgyalást azokban betöltött szerepének megfelelően;
 • képes önállóan kezelni a fenti szituációkban előforduló nehézségeket (pl. ismétlés kérése rossz értés esetén, magyarázat kérése/adása, közbeszólások, kérdések, hozzászólások);
 • képes értékelni a telefonhívásokat, értekezleteket, rövid szóbeli jelentéseket és tárgyalásokat az előadásokat mind szerkezetük és nyelvi megvalósftásuk, mind tartalmuk és kimenetetük szempontj ából.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: legalább középfokú iskolai végzettség
 • Egyéb feltételek: Legalább2 év munkaviszony, vagy saját tulajdonú gazdasági társaság megléte.
 

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!