Beiratkozás

A BEIRATKOZÁS (hallgató jogviszony létesítése) karonként eltérő időpontokban lesz:

NAPPALI TAGOZAT időpontjai

LEVELEZŐ TAGOZAT időpontjai

A pótfelvételi eljárás során felvételt nyert levelező tagozatos hallgatók beiratkozási időpontjai

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük a táblázatban megjelölt időpont előtt 10 perccel korábban jelenjenek meg!

 

A beiratkozáshoz az alábbi okmányok, eszközök szükségesek:

 • 2006. január 1. előtt kiállított, eredeti érettségi bizonyítvány
 • 2003. január 1. előtt kiállított, eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal)
 • minden olyan dokumentum eredeti példánya, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott,
 • minden bizonyítványról, oklevélről, egy-egy másolati példány,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
 • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód),
 • előre kitöltött, kinyomtatott nyilatkozat,
 • kék színnel író golyós toll.
A beiratkozás előtt az alábbi kérdőív kitöltése kötelező!  KÉRDŐÍV

A hallgatói jogviszony

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A felvételi eljárás során született pozitív felvételi döntést követően hallgatói jogviszonyt kell létesítenie, különben a felvételi döntés érvényét veszti.

A tanulmányok megkezdése a hallgatói jogviszony létesítését (beiratkozás) követően passzív félévvel is lehetséges. A passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. Ebben az esetben az iratkozási lapon írásban kell bejelentenie, hogy az első féléve passzív félév lesz. (visszapassziválás esetén is részt kell vennie az meghirdetett iratkozáson)

Az Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszer (továbbiakban NEPTUN rendszer) működik, amelyről bővebb tájékoztató a neptun.sze.hu oldalon a „Neptun-hallgatói web bejelentkezés” linkre kattintva, a Letölthető dokumentumok között érhető el.

 


HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS

Hallgatói jogviszony igazolást kizárólag a szorgalmi időszak második hetét követően lesz lehetőségünk kiadni a Tanulmányi Osztályon, fogadási időben.

 


ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formájú képzésen az Egyetemre történő beiratkozási eljárás része a beiratkozás alkalmával történő Nyilatkozat, illetve Képzési szerződés aláírása.

A Nyilatkozatot, illetve a Képzési szerződést a beiratkozáskor kapják kézhez a felvett hallgatók.

Az állami ösztöndíjas hallgató akkor iratkozhat be, ha a képzés feltételeinek vállalásáról szóló Nyilatkozat két példányát aláírja és az egyik példányt leadja a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének (jogszabályi háttér 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 28/A.-28/S. fejezet).

Az önköltséges hallgatók a Széchenyi István Egyetemmel Képzési szerződést kötnek (TJSz. 17. számú melléklete).

Az Egyetem ösztöndíjat, pénzbeli juttatást csak bankszámlára történő utalással fizet ki és a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit is csak bankszámláról tudja teljesíteni. Ezért minden hallgató köteles gondoskodni arról, hogy már a beiratkozáskor rendelkezzen bankszámlával!

 

Az adóazonosító jel Egyetemünkön történő bejelentése nélkül pénzbeli juttatást folyósítani nem lehet.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt az egészségügyi ellátásra való jogosultságot az Egyetem a TAJ szám és a személyes adatok Oktatási Hivatalba küldésével érvényesíti a beiratkozás után. A TAJ szám nélkül a bejelentés nem történik meg, és a hallgató egészségügyi ellátásra nem lesz jogosult!

 

A támogatási idő számításáról bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon talál:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FIR_fuzet_06_Tamido_szamitas_HLG_20150131.pdf

Részlet a tájékoztatóból a 2006 előtt szerzett végzettségek esetén: A felhasznált támogatott félévek meghatározása során a hatályos jogi szabályozás szerint azon személyek esetében, akik 2006-02-01 után úgy kezdtek felsőfokú tanulmányokat, hogy a képzés megkezdése előtt már szereztek oklevelet valamely felsőoktatási intézményben 2006-02-01 előtt, de nem tudják igazolni annak költségtérítéses képzésben való megszerzését, 7 vélelmezett félévet kell a támogatási időhöz beszámítani. A hallgatónak ezen vélelemmel szembeni igazolása esetén az igazolásnak megfelelő számú félévet kell a támogatási időhöz beszámítani.

 


 

TÁJÉKOZTATÓ A MESTERKÉPZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓKNAK

Azoknak a mesterképzésre felvett hallgatóknak, akiknek a kreditelismerési eljárás folyamán mesterképzésen pótolandó (MP) tantárgyakat írtak elő, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó pontjaira hívom fel a figyelmét!

 

47/A.§

(1) A mesterképzésre történő felvételi eljárás keretében kiadott kreditelismerési határozatban rögzített, lehetőség szerint a képzés második aktív féléve végéig teljesítendő tárgyakat minden esetben mesterképzésen pótlandó (MP) kurzuson kell teljesíteni. Az MP

a) kurzusokat félévente az OSZO írja ki,
b) a határozatban szerepelő összes tantárgyra, a határozat alapján a hallgató első két aktív félévére a TO teszi fel a hallgatókat,
c) a kurzusok oktatóit az érintett tanszékek az OSZO által küldött értesítésre adják meg a HIR-ben,
d) az első két aktív félévben nem teljesített, a határozatban még szerepelő MP-s tantárgyak felvételét a hallgató a HIR-ben a tárgyválasztási időszakban nyitva lévő kérelemben kérvényezi a TO-tól.

(2) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak vonatkozásában a hallgató korábbi tanulmányai során megszerzett oklevele alapján minden előtanulmányi követelményt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.

(4) Az MP kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és azok teljesítése módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.

(5) A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.

(6) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az MP kurzuson teljesített tantárgyak nem számítanak be az összesített korrigált kreditindexbe, a korrigált kreditindexbe, az ösztöndíjindexbe és a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe.

 

 

A beiratkozáshoz az alábbi okmányok, eszközök szükségesek:

 • 2006. január 1. előtt kiállított, eredeti érettségi bizonyítvány
 • 2003. január 1. előtt kiállított, eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal)
 • minden olyan dokumentum eredeti példánya, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott,
 • minden bizonyítványról, oklevélről, egy-egy másolati példány,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
 • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód),
 • előre kitöltött, kinyomtatott nyilatkozat,
 • kék színnel író golyós toll.
A beiratkozás előtt az alábbi kérdőív kitöltése kötelező!  KÉRDŐÍV

BEIRATKOZÁS (hallgató jogviszony létesítése) karonként eltérő időpontokban lesz:

NAPPALI TAGOZAT időpontjai

LEVELEZŐ TAGOZAT időpontjai

A pótfelvételi eljárás során felvételt nyert levelező tagozatos hallgatók beiratkozási időpontjai

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük a táblázatban megjelölt időpont előtt 10 perccel korábban jelenjenek meg! 

 

 

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete megváltoztatta a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 1. A Kormányablak fényképet és aláírás mintát szükséges készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – NEK adatlap).
 2. A Kormányablakból kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat egyeztetni kell a Neptun rendszerben lévő adatokkal. Eltérés esetén feltétlenül jelezni szükséges és a helyes adatokat megadni a TO ügyintézőnek!
 3. A NEK adatlapon lévő NEK azonosítóval a diákigazolvány igénylést a Neptun rendszerben kell elindítani – Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés. Az első éves hallgató esetében CSAK a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség az igénylés elindítására.
 4. 442/2016. Kormányrendelet alapján: "ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolvány érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt- és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak- az oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.
 5. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján 2016. január 01. napjától a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja kivezetésre kerül. Ettől az időponttól a hallgatók a díj befizetése nélkül nyújthatják be diákigazolvány-igénylésüket.
 6. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Tanulmányi Osztály címére postázza. Neptunos üzenetben tájékoztatjuk arról, hogy diákigazolványa megérkezett.
 7. A diákigazolványt és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matricát a TO ügyintézőnél kell átvenni.

 

IDEIGLENES DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 • Amennyiben a korábbi diákigazolványa már nem érvényes (pl. középiskolai), vagy elveszett, megrongálódott, akkor kell ideiglenes diákigazolványt igényelni.
 • Az előző leírás alapján el kell indítani az állandó diákigazolvány igénylését.
 • Az állandó diákigazolvány igénylését követően kérésére a TO kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt (a TO-n személyesen kell megjelenni az ideiglenes diákigazolvány átvételéhez).

Neked ajánljuk

Facebook oldalaink