Beiratkozás

A BEIRATKOZÁS (hallgató jogviszony létesítése)

Az újonnan felvett hallgatók számára a beiratkozás online formában történik, a beiratkozási lapot és a képzési szerződést (ahol kell) tértivevényes állandó lakcímre postázva juttatjuk el a hallgatóknak, melyből egy eredeti aláírt példányt szükséges a megadott határidőig visszaküldeni, melyhez az alábbi dokumentumok másolatait kötelező mellékelni:

 • minden bizonyítványról, oklevélről egy-egy másolati példány,
 • minden olyan dokumentum másolata, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott
 • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
 • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód)
A beiratkozás előtt az alábbi kérdőív kitöltése kötelező!  KÉRDŐÍV

A hallgatói jogviszony

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A felvételi eljárás során született pozitív felvételi döntést követően hallgatói jogviszonyt kell létesíteni, különben a felvételi döntés érvényét veszti.

A tanulmányok megkezdése a hallgatói jogviszony létesítését (beiratkozás) követően passzív félévvel is lehetséges. A passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. Ebben az esetben az iratkozási lapon írásban kell bejelentenie, hogy az első féléve passzív félév lesz. (A beiratkozási lapot, a képzési szerződést (ahol kell) és a fent felsorolt dokumentumok másolatait passziválás esetén is szükséges visszaküldeni.)

Kérjük, hogy a beiratkozási lapon és a képzési szerződésen (ahol kell) lévő személyes adataikat ellenőrizzék le és az esetlegesen hiányzó adatokat pótolják. Amennyiben adatai a felvételi során tévesen kerültek megadásra vagy menet közben megváltoztak, kérjük, hogy a hibás adat áthúzását követően írja mellé a helyes adatot „*jav.” jelöléssel és aláírással ellátva.

Az Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszer (továbbiakban NEPTUN rendszer) működik, amelyről bővebb tájékoztató a neptun.sze.hu oldalon a „Neptun-hallgatói web bejelentkezés” linkre kattintva, a Letölthető dokumentumok között érhető el. 


HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS

Hallgatói jogviszony igazolást kizárólag a szorgalmi időszak második hetét követően lesz lehetőségünk kiadni a Tanulmányi Osztályon, fogadási időben.

 


ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formájú képzésen az Egyetemre történő beiratkozási eljárás része a beiratkozás alkalmával történő Nyilatkozat, illetve Képzési szerződés aláírása.

A Nyilatkozatot, illetve a Képzési szerződést a beiratkozáskor kapják kézhez a felvett hallgatók. (2021 tavaszi félévében postai úton)

Az állami ösztöndíjas hallgató akkor iratkozhat be, ha a képzés feltételeinek vállalásáról szóló Nyilatkozat két példányát aláírja, mely a beiratkozási lap részét képzi és az egyik példányt leadja a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének (jogszabályi háttér 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 28/A.-28/S. fejezet). A magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekről bővebben a neptun.sze.hu oldal „További hírek, tájékoztatók” menüpontjában tájékozódhat.
Az önköltséges hallgatók a Széchenyi István Egyetemmel Képzési szerződést kötnek (TJSZ 17. számú melléklete).
Az Egyetem ösztöndíjat, pénzbeli juttatást csak bankszámlára történő utalással fizet ki és a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit is csak bankszámláról tudja teljesíteni. Ezért minden hallgató köteles gondoskodni arról, hogy már a beiratkozáskor rendelkezzen bankszámlával!

Az adóazonosító jel Egyetemünkön történő bejelentése nélkül pénzbeli juttatást folyósítani nem lehet.
A hallgatói jogviszony fennállása alatt az egészségügyi ellátásra való jogosultságot az Egyetem a TAJ szám és a személyes adatok Oktatási Hivatalba küldésével érvényesíti a beiratkozás után. A TAJ szám nélkül a bejelentés nem történik meg, és a hallgató egészségügyi ellátásra nem lesz jogosult!

 

A támogatási idő számításáról bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon talál:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FIR_fuzet_06_Tamido_szamitas_HLG_20150131.pdf

Részlet a tájékoztatóból a 2006 előtt szerzett végzettségek esetén: A felhasznált támogatott félévek meghatározása során a hatályos jogi szabályozás szerint azon személyek esetében, akik 2006-02-01 után úgy kezdtek felsőfokú tanulmányokat, hogy a képzés megkezdése előtt már szereztek oklevelet valamely felsőoktatási intézményben 2006-02-01 előtt, de nem tudják igazolni annak költségtérítéses képzésben való megszerzését, 7 vélelmezett félévet kell a támogatási időhöz beszámítani. A hallgatónak ezen vélelemmel szembeni igazolása esetén az igazolásnak megfelelő számú félévet kell a támogatási időhöz beszámítani.


 

TÁJÉKOZTATÓ A MESTERKÉPZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓKNAK

Azoknak a mesterképzésre felvett hallgatóknak, akiknek a kreditelismerési eljárás folyamán mesterképzésen pótolandó (MP) tantárgyakat írtak elő, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó pontjaira hívom fel a figyelmét! 

47/A.§

(1) A mesterképzésre történő felvételi eljárás keretében kiadott kreditelismerési határozatban rögzített, lehetőség szerint a képzés második aktív féléve végéig teljesítendő tárgyakat minden esetben mesterképzésen pótlandó (MP) kurzuson kell teljesíteni. Az MP 

a)  kurzusokat félévente az OSZO/FK írja ki, 

b) a határozatban szerepelő összes tantárgyra, a határozat alapján a hallgató első két aktív félévére a TO/FK teszi fel a hallgatókat,

c)  kurzusok oktatóit az érintett tanszékek az OSZO által küldött értesítésre adják meg a HIR-ben,

d) az első két aktív félévben nem teljesített, a határozatban még szerepelő MP-s tantárgyak felvételét a hallgató a HIR-ben a tárgyválasztási időszakban nyitva lévő kérelemben kérvényezi a TO/FK-tól.

(2) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak vonatkozásában a hallgató korábbi tanulmányai során megszerzett oklevele alapján minden előtanulmányi követelményt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.

(4) Az MP kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és azok teljesítése módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.

(5) A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.

(6) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az MP kurzuson teljesített tantárgyak nem számítanak be az összesített korrigált kreditindexbe, a korrigált kreditindexbe, az ösztöndíjindexbe és a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe.

Győr, 2021. január 25.

 

Dr. Kovács Zsolt

kancellár

 

 

Az újonnan felvett hallgatók számára a beiratkozás online formában történik, a beiratkozási lapot és a képzési szerződést (ahol kell) tértivevényes postai úton juttatjuk el a hallgatóknak, melyből egy eredeti aláírt példányt szükséges a megadott határidőig visszaküldeni, melyhez az alábbi dokumentumok másolatait mellékelni szükséges:

 • minden bizonyítványról, oklevélről egy-egy másolati példány,
 • minden olyan dokumentum másolata, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott
 • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
 • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód)
A beiratkozás előtt az alábbi kérdőív kitöltése kötelező!  KÉRDŐÍV

 

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete szabályozza a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 1. A Kormányablakban fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – NEK adatlap). A járványügyi helyzet miatt a Kormányablakban előzetes időpontfoglalás szükséges. Az online felületen diákigazolvány (NEK-adatlap) ügyintézéshez az „Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció (KIEGS00011)” ügykört kell kiválasztani.

 2. A Kormányablakból kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat egyeztetni kell a Neptunban lévő adatokkal. Az eltérést feltétlenül szükséges jelezni és a helyes adatokat megadni a Tanulmányi Ügyintézőnek!

 3. A NEK adatlapon lévő NEK azonosítóval a diákigazolvány igénylést a Neptun rendszerben kell elindítani – Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés. Első éves hallgató esetében CSAK a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség az igénylés elindítására.

 4. Amennyiben az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően az oktatási igazolvány érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - az oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.

 5. A diákigazolvány igénylése díjmentes.

 6. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Tanulmányi Osztály (TO) címére postázza. A TO ügyintézője Neptunos üzenetben tájékoztatja a diákigazolvány és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matrica átvételi módjának lehetőségeiről, az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően.

 

IDEIGLENES DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 • Amennyiben a korábbi diákigazolványa már nem érvényes (pl. középiskolai), vagy elveszett, megrongálódott, akkor kell ideiglenes diákigazolványt igényelni.
 • Az előző leírás alapján el kell indítani az állandó diákigazolvány igénylését.
 • Az állandó diákigazolvány igénylését követően kérésére a TO kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt. A járványügyi helyzetre való tekintettel az ideiglenes diákigazolvány a TO ügyintézőnek küldött emailben igényelhető (név és Neptun kód megadása kötelező). Elérhetőségek: https://to.sze.hu/munkatarsak

Neked ajánljuk

Facebook oldalaink