Neked ajánljuk

Facebook oldalaink

 

Tájékoztatók, nyomtatványok

 

Célja: a tűzesetek megelőzése.

A tűzesetek elkerülése érdekében, a felsőszintű jogszabályokon túlmenően, az egyetem adott területére érvényes Tűzvédelmi Szabályzat írja elő azokat a használati szabályokat, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Ezek részben a helyiségekben kifüggesztve, részben különböző előírásokban találhatók (pl. kollégiumi házirend), elektronikus formában az egyetem honlapján ill. laboratóriumi gyakorlat előtti oktatáson ismerhetők meg.

A részletes tűzvédelmi szabályokon kívül a fontosabb előírásokat minden esetben szabványos táblával is jelölik, pl. dohányozni tilos, kijelölt dohányzó hely, tűz esetén liftet használni tilos stb. Ezeket az előírásokat, tilalmakat mindenkinek be kell tartani.

tűzvédelem 1.png

Az Egyetem épületein belül tilos a dohányzás!

tűzvédelem2.pngDohányozni csak szabadtéren,
dohányzást engedélyező táblával jelzett területen lehet, ahol hamutartó is van!

A csikket csak az arra kijelölt tartóba szabad eldobni, papírkosárba tilos hamutartót üríteni! Égő gyufát vagy csikket eldobni tilos! Eldobás előtt mindig el kell oltani!

A területeken gyújtási veszélyt jelenthetnek a különböző elektromos-, és hőfejlesztő készülékek, pirotechnikai, vegyi anyagok is. Ezért az elektromos készülékeket csak a kollégiumi szabályzat, valamint a laboratóriumi előírások szerint szabad használni. Gyújtási veszélyt jelentő vegyi anyagot (pl. benzint, savakat stb.), autó akkumulátort, pirotechnikai terméket (petárdát stb.) tilos az egyetem helyiségeibe bevinni.

A helyiségekből való távozás után az ajtókat-ablakokat csukni, és az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. Nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni, tüzet gyújtani csak írásos engedély alapján szabad az egyetem területén. Az ehhez szükséges engedélyeket az alábbi email-címen lehet igényelni:

tuzmunkavelem@sze.hu

Közlekedési utat (épületen belül is), bejáratot, elektromos kapcsolót, közmű záró-nyitó szerelvényét, tűzoltó készüléket, tűzcsapot mindig jól megközelíthetően (szabadon) kell tartani, eltorlaszolni még részlegesen és átmenetileg sem szabad.

tűzvédelem 3.png

Ha minden elővigyázatosság ellenére tűz keletkezik, vagy valaki tüzet, illetve tűzre utaló jelenséget észlel, haladéktalanul értesítenie kell a hivatásos tűzoltóságot, a 112-es segélyhívón, ill. a közlekedő folyosókon megtalálható kézi tűzjelzés adó használatával. 

tűzvédelem 4.png

Ezen kívül az épületben tartózkodókat is riasztani kell hangos „Tűz van!” felkiáltással. A riasztáshoz az épület portását is segítségül kell hívni. Amennyiben reális lehetőség van rá meg kell kísérelni a tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, valamint a bajba jutott személyek mentését, segítését. Minden tűzesetet a Felügyeleti Központnak is jelenteni kell. A Felügyeleti Központ közreműködik az oltásban, és a menekítésben segíti a beavatkozó személyek munkáját.

Felügyeleti Központ telefonszáma: 06 30 296 6558

 

Jelzés a tűzoltóság felé:

 • A tűzjelzést közvetlenül az irodában elhelyezett telefonkészüléken vagy mobiltelefonon lehet megtenni a 105-ös, illetve a 112-es telefonszámon.

A TŰZJELZÉSNEK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIA KELL:

 • a bejelentő neve és a bejelentésre használt telefon száma
 • a tűz pontos helye, címe,
 • mi ég, mi van veszélyben,
 • mekkora terjedelmű a tűz
 • van-e életveszély, vagy robbanásveszély
 • történ-e személyi sérülés

 

A bejelentési kötelezettség vonatkozik a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzesetekre (olyan égési folyamatra, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz) ill., amelyek emberi beavatkozás nélkül megszűntek.

Minden tűzesetet a Felügyeleti központ felé is jelezni kell!

Felügyeleti központ telefonszáma: 06 30-296 6558

Az egyetem épületeiben hangjelzést (vészcsengő, sziréna) csak veszély esetén alkalmaznak. Veszély jelzéskor (a csengők, szirénák stb. folyamatos hangjelzése esetén) az épületet a menekülési útvonalakon, a "vészkijárat" jelzések irányában el kell hagyni. A tűzriasztás elhangzása után az indokolatlan késlekedést, a kapkodást, pánikkeltést kerülni kell. Vészhelyzetben a felvonókat tilos használni.

tűzvédelem.png

A menekülés során be kell tartani a hatóság (tűzoltók, rendőrség) és az egyetem illetékeseinek utasításait. Az épület elhagyása után a kijelölt gyülekezési helyen kell gyülekezni (töltés, egyetemi park stb.) és meg kell várni a létszámellenőrzést. A gyülekezési helyet csak a létszámellenőrzést követően szabad elhagyni. A Felügyeleti központ közreműködik az mentésben, segíti a beavatkozó személyek munkáját.

Felügyeleti központ telefonszáma: 06 30-296 6558

Az egyetem tűzvédelmi berendezéseit és eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás esetén fegyelmi eljárás indul az érintettek ellen.

Tűzoltó készülék használata

tűzvédelem6.png

 • Használat előtt meg kell rázni a készüléket, hogy az oltóanyagot fellazítsuk.
 • A készüléket függőlegesen kell tartani.
 • Ki kell húzni a biztosítószeget.
 • Meg kell fogni a csővéget.
 • Le kell nyomni a működtető kart.
 • Az oltást szakaszosan, 2-4 másodpercig kell végrehajtani.
 • A tűzoltókészülék kb. 12-14 másodpercig üzemképes.

tűzvédelem 7.png

tűzvédelem 8.png

tűzvédelem 9.png

Győr, 2024. január 23.

Dr. Kovács Zsolt

általános és oktatási elnökhelyettes

 

Célja: a balesetek megelőzése.

Minden hallgató köteles az egyetem oktatóival, dolgozóival együttműködni a balesetek megelőzése érdekében, megismerni és betartani az általános, a kollégiumi és laboratóriumi előírásokat.

Az épületeket, helyiségeket, berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a meghatározott nyitvatartási időben és feltételek mellett szabad használni.

Testnevelési foglalkozások, laboratóriumi és egyéb gyakorlatok előtt a speciális baleset-megelőzési ismereteket el kell sajátítani, a foglalkozást irányító oktató útmutatása szerint. Ismerni kell a használati, kezelési útmutatókat, előírásokat és ezeket maradéktalanul be kell tartani. (Liftek, kollégiumi eszközök, laborfelszerelések stb.)

Az alkalmazott és használt eszközök, gépek, szerszámok stb. kezelése során gondoskodni kell a saját és a környezetben lévők testi épségének, egészségének megóvásáról. Az utasításokat végre kell hajtani!

Az egyetem területén a mindenkor hatályos KRESZ van érvényben.

Az egyetem épületein belül a közlekedés során tartózkodni kell minden olyan magatartástól, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a padlóburkolatok nedvesség hatására csúszóssá válhatnak.

Lezárt, elzárt, elkerített területre, helyiségekbe tilos belépni. A tiltó, figyelmeztető táblák utasításait maradéktalanul be kell tartani.

munkavédelem1.png

Az egyetem területén történő nem az oktatással összefüggő munkavégzések engedélykötelesek. A munkavégzéshez tartozó feltételeket a Tűz és Munkavédelmi Igazgatóság határozza meg. Az engedélyeket az alábbi email címen lehet igényelni:

tuzmunkavedelem@sze.hu

Az alkoholfogyasztás, kábító-bódítószer használata tilos az oktatási és munkahelyeken, Az alkohol, kábító-bódítószer hatása alatt álló személy az oktatási, labor munkában nem vehet részt. Alkoholos hatás tesztelésre a Felügyeleti központ jogosult.

munkavédelem2.png

Vegyi anyagok, vegyszerek használata esetén a gyakorlatot vezető oktató utasításai, ill. a technológiai leírás szerint kell eljárni.

Az előírt egyéni védőeszközök alkalmazása minden esetben kötelező, amennyiben elő van írva a tevékenységhez!

A laborokon kívül kísérletezni, más helyiségekbe tűzveszélyes, maró, robbanó anyagot bevinni tilos.

 

 

A kollégiumi helyiségekben használható elektromos készülékek körét a Kollégiumi Szabályzat határozza meg. Ezeken kívül még bevinni is tilos más készüléket! Tilos és életveszélyes a szabálytalan csatlakozó vezetékek, a sérült vagy szakszerűtlenül javított, átalakított elektromos berendezések használata. Saját tulajdonú –nem tiltott – eszközt, készüléket, berendezést mindenki csak saját felelősségére használhat.

 

munkavédelem3.png

A veszélyes anyagokat lehetőség szerint minden esetben nem éghető anyagú külön szekrényben, vagy másik helyiségben kell tárolni.

Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszköz veszélyes anyag tárolására NEM HASZNÁLHATÓ!!!

Ugyanígy a veszélyes anyag tárolására szolgáló üveg, edény stb. sem használható (még megtisztított állapotban sem!) élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására sem.

Veszélyt jelölő piktogramok:

A veszély szimbólumok négyszög alakú, pirossal szegélyezett fehér alapon fekete ábrával jelzik a veszély mibenlétét: robbanásveszélyes, maró, mérgező, irritáló, ártalmas, környezetre veszélyes stb.

munkavédelem4.png

Testnevelés és sportfoglalkozásokon fokozott a balesetveszély, ezért az ezeket irányító oktatók-edzők utasításait maradéktalanul be kell tartani.

Az eszközöket használat előtt szemrevételezéssel vizsgálni kell. Balesetveszélyt – hibás eszközt, műszaki meghibásodást, hiányos burkolatot stb. – jelenteni kell az illetékes oktatónak, egyetemi dolgozónak. Ilyen körülmények közt nem szabad a tevékenységet folytatni. Javítással, hibás berendezés kiiktatásával csak az ezzel megbízott személy foglalkozhat.

Testnevelés órán, laboratóriumi foglalkozásokon rosszullét vagy betegség esetén, mozgást-észlelést befolyásoló gyógyszer hatása alatt nem szabad részt venni. Balesetveszélyt – hibás eszközt, műszaki meghibásodást stb. – az illetékes oktatónak, vagy egyetemi dolgozónak jelenteni kell.

Hogyan emeljük helyesen a terhet, amennyiben szükséges?

munkavédelem5.png

Az egyetem területén bármilyen hibát észlel, akkor az alábbi webhelyen lehet bejelenteni:

https://help.sze.hu/

 

Baleset, sérülés jelzése:

A balesetet, sérülést észlelő személy azt azonnal jelezni köteles.
Jelzés a mentőszolgálat felé:

 • Közvetlenül a 112-es telefonszámon.

A JELZÉSNEK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIA KELL:

 • Bejelentő neve, telefonszáma (amiről telefonál)
 • Baleset helyszínének pontos meghatározása
 • Baleset fajtája és súlyozása
 • Sérültek száma, neme, becsült életkora, minden adat, amit az állapotukról tud
 • Tájékoztatás egyéb veszélyekről

Baleset bekövetkeztekor haladéktalanul gondoskodni kell a sérült egészségügyi ellátásáról (orvosi rendelő, mentők). Az eseményt késlekedés nélkül jelenteni kell a foglalkozásokat vezető oktatóknak, az épület portaszolgálatának. A kiérkező mentőket fogadni kell, és a helyszínre kísérni, ha erre nincs lehetőség, a portaszolgálatot kell felkérni erre a feladatra.

Minden balesetet a Felügyeleti központ felé is jelezni kell!

Felügyeleti központ telefonszáma: 06 30/296 6558

Győr, 2024. január 23.

Dr. Kovács Zsolt

általános és oktatási elnökhelyettes

Mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formájú képzésen az Egyetemre történő beiratkozási eljárás része a beiratkozás alkalmával történő Nyilatkozat, illetve Képzési szerződés aláírása.

A Nyilatkozatot, illetve a Képzési szerződést a beiratkozáskor kapják kézhez a felvett hallgatók.

Az állami ösztöndíjas hallgató akkor iratkozhat be, ha a képzés feltételeinek vállalásáról szóló Nyilatkozat két példányát aláírja és az egyik példányt leadja a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének (jogszabályi háttér 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 28/A. fejezet).
A Nyilatkozat aláírásának megtagadása esetén kérjük, az alábbi BEJELENTŐ nyomtatvány kitölteni. (A Bejelentő nyomtatványt 2 példányban szükséges kinyomtatni és mindkét, eredeti aláírással ellátott példányt a beiratkozáskor kell leadni.)

Az önköltséges hallgatók a Széchenyi István Egyetemmel Képzési szerződést kötnek (TJSz. 17. számú melléklete).

Az Egyetem ösztöndíjat, pénzbeli juttatást csak bankszámlára történő utalással fizet ki és a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit is csak bankszámláról tudja teljesíteni. Ezért minden hallgató köteles gondoskodni arról, hogy már a beiratkozáskor rendelkezzen bankszámlával!

Az adóazonosító jel Egyetemünkön történő bejelentése nélkül pénzbeli juttatást folyósítani nem lehet.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt az egészségügyi ellátásra való jogosultságot az Egyetem a TAJ szám és a személyes adatok Oktatási Hivatalba küldésével érvényesíti a beiratkozás után. A TAJ szám nélkül a bejelentés nem történik meg, és a hallgató egészségügyi ellátásra nem lesz jogosult!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

 

lenyíló-21.png

Akik már tanultak felsőoktatási intézményben, lehetőségük van krediteket elfogadtatni.

A kreditátvitel szabályait a TVSz. 1. sz. melléklete foglalja össze, mely elérhető a https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/13053/m/13936  oldalon.

A kreditátviteli kérelem online leadható kérelem (neptun.sze.hu -> Kérelmek, nyomtatványok -> Online beadandó kérelmek -> Kreditátviteli kérelem): https://neptun.sze.hu/formdesigner/index/m/14940 

Beadási időszak: 2024.01.22 - 2024.02.05

A kérelem kötelezően csatolandó mellékletei:

 • Hitelesített tárgytematika (csak a korábban nem a SZE-n folytatott tanulmányok esetén szükséges).
 • Hitelesített leckekönyv másolat (lehet Neptunból kinyomtatott is) vagy törzslap kivonat vagy oklevél melléklet, melyet a korábbi intézmény TO-ja hitelesít (csak a korábban nem a SZE-n folytatott tanulmányok esetén szükséges).
 • A korábban a SZE-n tanulmányokat folytatott hallgatók esetében a Neptun rendszerből kell kinyomtatni a Teljesítési lapot (Tanulmányok/Leckekönyv/Minden félév/Listázás/Teljesítési lap nyomtatása) és ezt csatolni a kérelemhez. Aki még nem volt bent a Neptun rendszerben, ott a leckekönyv másolata szükséges.

 

A rendszer csak egy fájl feltöltését engedélyezi! A csatolni kívánt dokumentumokat kérjük egy fájlba rendezni és ajánlott tömöríteni a feltöltés előtt. Engedélyezett maximum feltöltési méret 8MB.

„Kreditátviteli és tárgyfelvételi lista” nyomtatvány kitöltése:

A kreditátviteli lapon - a megfelelő mintatanterv kiválasztását követően, amelyen tanulmányait szeretné folytatni - az első két oszlopban fel kell sorolnia az elfogadtatni kívánt tantárgyak nevét és kódját, majd a további oszlopokban a korábban teljesített tantárgyak adatait. (Kreditátviteli döntés kizárólag azon tantárgyak esetében történik, melyeket az első oszlopban felsorolt.)

 

FIGYELEM! Intézményünkben egyes képzések esetében új mintatantervek kerültek bevezetésre. (TVSz. 13. sz. melléklet)

A HALLGATÓI TANTERVEK a https://neptun.sze.hu/on-line-kiadott-tajekoztatok oldalon érhetőek el.

Az új mintatantervek tantárgyai felmenő rendszerben kizárólag a mintatanterv szerinti félévekben kerülnek meghirdetésre Pl. a 2022-es tanterv tantárgyai felmenő rendszerben kizárólag a mintatanterv szerinti félévekben kerülnek meghirdetésre. (pl. 2023/24/1-ben CSAK 3. féléves, 2023/24/2-ben CSAK 4. féléves, stb.)

Kreditátvitel a 2017/18 tanévben vagy azt követően bevezetett új mintatantervre kérhető. Kifutó tantervre csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.

A tárgyfelvételi lapon azon tantárgyakat kell felsorolnia, melyeket pozitív kreditátviteli döntés esetén pluszban fel szeretne venni.

 

További fontos információk

A felvett hallgatóknak az Tanulmányi Osztály központilag felveszi az első féléves tantárgyakat. A kreditátviteli határozat megszületését követően van lehetőség a Neptun rendszerben az akkreditációk adminisztrálására.

Díjfizetés (TJSZ. 13. sz. melléklete szerint): a harmadszori vagy többedszeri kreditátviteli kérelem benyújtása esetén. Díj összege: 2.000 Ft/ tárgy.

 

Azoknak a mesterképzésre felvett hallgatóknak, akiknek a kreditelismerési eljárás folyamán mesterképzésen pótolandó (MP) tantárgyakat írtak elő, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó pontjaira hívom fel a figyelmét!

 

47/A.§

(1) A mesterképzésre történő felvételi eljárás keretében kiadott kreditelismerési határozatban rögzített, lehetőség szerint a képzés második aktív féléve végéig teljesítendő tárgyakat minden esetben mesterképzésen pótlandó (MP) kurzuson kell teljesíteni. Az MP

 1. a) kurzusokat félévente az OSZO írja ki,
  b) a határozatban szerepelő összes tantárgyra, a határozat alapján a hallgató első két aktív félévére a TO teszi fel a hallgatókat,
  c) a kurzusok oktatóit az érintett tanszékek az OSZO által küldött értesítésre adják meg a HIR-ben,
  d) az első két aktív félévben nem teljesített, a határozatban még szerepelő MP-s tantárgyak felvételét a hallgató a HIR-ben a tárgyválasztási időszakban nyitva lévő kérelemben kérvényezi a TO-tól.

(2) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak vonatkozásában a hallgató korábbi tanulmányai során megszerzett oklevele alapján minden előtanulmányi követelményt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.

(4) Az MP kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és azok teljesítése módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.

(5) A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.

(6) Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az MP kurzuson teljesített tantárgyak nem számítanak be az összesített korrigált kreditindexbe, a korrigált kreditindexbe, az ösztöndíjindexbe és a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe.

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete szabályozza a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

ÁLLANDÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 1. A Kormányablakban fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – NEK adatlap). A járványügyi helyzet miatt a Kormányablakban előzetes időpontfoglalás szükséges. Az online felületen diákigazolvány (NEK-adatlap) ügyintézéshez az „Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció (KIEGS00011)” ügykört kell kiválasztani.

 2. A Kormányablakból kapott NEK adatlapon található személyes és lakcím adatokat egyeztetni kell a Neptunban lévő adatokkal. Az eltérést feltétlenül szükséges jelezni és a helyes adatokat megadni a Tanulmányi Ügyintézőnek!

 3. A NEK adatlapon lévő NEK azonosítóval a diákigazolvány igénylést a Neptun rendszerben kell elindítani – Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés. Első éves hallgató esetében CSAK a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség az igénylés elindítására.

 4. Amennyiben az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően az oktatási igazolvány érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - az oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.

 5. A diákigazolvány igénylése díjmentes.

 6. Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Tanulmányi Osztály (TO) címére postázza. A TO ügyintézője Neptunos üzenetben tájékoztatja a diákigazolvány és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matrica átvételi módjának lehetőségeiről, az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően.

 

IDEIGLENES DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

 • Amennyiben a korábbi diákigazolványa már nem érvényes (pl. középiskolai), vagy elveszett, megrongálódott, akkor kell ideiglenes diákigazolványt igényelni.
 • Az előző leírás alapján el kell indítani az állandó diákigazolvány igénylését.
 • Az állandó diákigazolvány igénylését követően kérésére a TO kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt. A járványügyi helyzetre való tekintettel az ideiglenes diákigazolvány a TO ügyintézőnek küldött emailben igényelhető (név és Neptun kód megadása kötelező). Elérhetőségek: https://to.sze.hu/munkatarsak

 

Gratulálunk a sikeres felvételidhez! A következő években a legfontosabb az lesz, hogy verseny- és piacképes tudást szerezz jövőbeli szakmádban. A különböző kedvezményes, illetve kamatmentes diákhitel megoldások pénzügyi biztonságot nyújtanak számodra és lehetővé teszik, hogy minden erőddel a tanulásra koncentrálhass.

Válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget és váltsd valóra terveidet a Diákhitellel! Részletekért kattints a képre!

DHK_banner_uj_logo.jpg

rendészet_Rajztábla 1.png

Amennyiben saját vagy hallgatótársaik testi épségének, személyének, vagyontárgyainak biztonságát érintő eseményt, vagy az intézmény ingóságaiban, ingatlanaiban rongálódást okozó történést észlelnek az intézmény területén, kérjük alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni:

 1. Az esemény közvetlen észlelése esetén, amikor szükség van annak megszakítására, lehetőség van annak megakadályozására, az azzal összefüggésbe hozható személyek visszatartására hívják a biztonsági szolgálat FELÜGYELETI KÖZPONTJÁT alábbi elérhetőségein:

Felügyeleti Központ Hegedűs Gyula Kollégium K3 épület, földszint, kijárati oldal

mobiltelefon:                  +3630/296-65-58

vezetékes telefon:         +3696/503-449

belső telefonmellék:      3449

email:                                felugyeletikozpont@sze.hu

 

 1. Amennyiben olyan eseményt szeretnének jelezni, amely a közelmúltban, vagy a múltban történt, annak körülményeinek tisztázásához a biztonsági rendszerben rögzített adatok ellenőrzése szükséges, az eset leírását telefonos elérhetőségük megjelölésével kérem küldjék meg:
 • Kollégiumban történtekkel kapcsolatban a:

nemeth.szilvia@sze.hu

 • Az intézmény egyéb létesítményei tekintetében pedig a:

biztonsag@sze.hu email-címre.

 

 1. Intézmény területén elhagyott érték:

Amennyiben az Egyetem területén elvesztette személyes iratait, bankkártyáját, pénzét, egyedileg azonosítható értéktárgyát (mobiltelefon, tablet, laptop, ékszer), ezt jelezze az intézmény felé a:

Magyarországi jogszerű tartózkodását igazoló okmányát haladéktalanul pótolja!

 1. Intézmény területén eltulajdonított tárgy:

Ha értéktárgyát, pénzét, iratait ismeretlen személy az Egyetem területén annak tárolási helyéről (biciklitároló, tanterem, kabátzseb, gk., szoba, táska...) eltulajdonította ezt jelezze az intézmény felé a:

Magyarországi jogszerű tartózkodását igazoló okmányát haladéktalanul pótolja!

 1. Intézményen kívül elhagyott érték:

Amennyiben az Egyetem területén kívül (utcán, szórakozóhelyen, buszon, üzletben…) elvesztette személyes iratait, bankkártyáját, pénzét, egyedileg azonosítható értéktárgyát (mobiltelefon, tablet, laptop, ékszer), ezt jelezze:

(üzletben, szolgáltatóhelyen érdemes felkeresni az hely vezetőjét, munkatársát és jelezni neki)

Magyarországi jogszerű tartózkodását igazoló okmányát haladéktalanul pótolja!

 1. Intézményen területén kívül eltulajdonított tárgy:

Ha értéktárgyát, pénzét, iratait ismeretlen személy az Egyetem területén kívül (utcán, szórakozóhelyen, üzletben, buszon…) annak tárolási helyéről (biciklitároló, tanterem, kabátzseb, gk., szoba, táska...) eltulajdonították, ezt jelezze:

(üzletben, szolgáltatóhelyen érdemes felkeresni az hely vezetőjét, munkatársát és jelezni neki)

Magyarországi jogszerű tartózkodását igazoló okmányát haladéktalanul pótolja!

 1. Erőszakkal elvett tárgy, érték

Ha értéktárgyát, okmányait, pénzét erőszakkal, csellel, bárhol Öntől valaki elvette, vagy mikor észrevette, hogy elvették, nem adták vissza ezt haladéktalanul jelezze:

 • a Rendőrség felé a 112-es segélyhívón

 

 1. Hallgatói kártya elvesztése:

Amennyiben hallgatói kártyája tűnt el, kérjük erről az intézményt tájékoztassa, intézkedjen pótlására a:

 • Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ felé a https://kartya.sze.hu/ oldalon az ügyéntézés menüpont alatt lehet bejelentést tenni.

 

 1. Kollégiumi szobakulcs elvesztése:

Amennyiben kollégistaként a szoba kulcsát elhagyta, kérjük haladéktalanul jelezze az alábbi címen:

 • K3/K4 3. emeleten található gondnokságot kell felkeresni és új kulcsot igényelni

 

 1. Személyt ért támadás, fenyegetés, inzultáció:

Amennyiben Önt, vagy hallgatótársát fenyegetik, megtámadják, bántalmazzák, vagy ilyen eseménynek bárhol tanúja ezt haladéktalanul jelezze a:

 • a Rendőrség felé a 112-es segélyhívón,
 • vagy utólagosan (ha az esemény már azonnali helyszíni intézkedést nem igényel) a Rendőrség felé a gyorrk@gyor.police.hu email címen

Ha az esemény az intézmény területén történt, ezt jelezze a:

 

 1. Tűz észlelése:

Amennyiben bárhol olyan tüzet, erős füstöt észlel, ami nem emberek által koordinált eseménnyel kapcsolatos, ezt jelezze a:

 • Katasztrófavédelem felé a 112-es segélyhívón.

*Az 5. 7. és 8. pontban leírt az Egyetem területén történt eseményekkel kapcsolatban a Biztonsági szolgálat is áll rendelkezésére a K-3 épületben a portával szemben vagy a 96/503-449-es hívószámon.

Bejelentéssel kapcsolatos információk:

Bejelentésben kérjük rögzítse:

Adatait:

 1. nevét, születési adatait, nemzetiségét
 2. pontos címét (magyarországi tartózkodási hely, épület, szobaszám is)
 3. elérhetőségeit telefonszámot és email címet is (ha telefonja tűnt el barátjáét, lakótársáét)
 4. magyar-, vagy angol nyelven tud-e kommunikálni
 5. milyen jogviszonyban áll az Egyetemmel.

Az eltűnt/eltulajdonított tárgy:

 1. jellegét (irat, értéktárgy, pénz…)
 2. egyedi azonosítóját (ha tudja, gyári szám, hívószám, sorozatszám)
 3. leírását (külső jegyek…, nevére kiállított bankkártya…)
 4. értékét

(bankkártya, telekommunikációs eszköz esetén a kibocsájtót /bank, szolgáltató/és azt, hogy letiltására intézkedett-e)

A történtekkel kapcsolatban:

 1. az esemény pontos helyét
 2. pontos idejét, időintervallumát
 3. a leírást, mi történt, mit tapasztalt, kinek jelezte
 4. lehetet-e a helyszínen biztonsági kamera

 

Az intézmény területe biztonsági kamerákkal védett, de a felvételek felhasználása szigorú szabályozáshoz kötött, melyre vonatkozóan tájékoztatást az épületekbe történő belépéskor tájékoztató táblán találhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy biztonsági szolgálatunk a rendet és a biztonságot hivatott szavatolni, elhagyott tárgyak felkutatásában csak akkor van lehetősége segíteni, ha feltehetően jogszabálysértés történt.

A rendőrségi feljelentéshez iránymutatást és magyarázatot az alábbi linken érhet el:

http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-ugyintezes!bunugyi-szakterulet!bunugyi-ugyintezes-buncselekmenyekre-0

 1. Amennyiben bárhol balesetet szenvedett és azonnali orvosi ellátásra szorul a:
 • 112-es segélyhívón kérheti a Mentőszolgálat segítségét.

Ha a baleset az Intézmény területén történt, kérjük jelezze mikor lehetősége lesz rá a:

Egyéb kisebb sérülésével kapcsolatban kérhet segítséget az épületek portaszolgálatánál.

 

 1. Épülettel vagy eszközökkel kapcsolatos meghibásodásokat az alábbi webhelyen lehet bejelenteni: https://help.sze.hu

 

A rendészet feladatainak ellátása érdekében jogosult:

 • az intézmény területén tartózkodó személyek tartózkodási jogosultságuk igazolására felhívni
 • jogosulatlanul tartózkodó személyeket az intézmény területéről kikísérni
 • a jogosultság tisztázása érdekében hatósági közreműködést kérni
 • jogszabály- vagy belső norma sértés esetén jegyzőkönyvet készíteni, felhívást elhelyezni, képfelvételt készíteni
 • eszköz és árumozgást ellenőrizni
 • indokolt esetben (jogszabálysértés gyanúja) felhívni csomag tartalmának- és ruházatba rejtett eszközök bemutatására
 • a normasértéssel való felhagyásra felszólítani, azt jogszabályi keretek között kikényszeríteni
 • belépést, behajtást, szabálytalan várakozást indokolt esetben megakadályozni, erre akár hatósági segítséget kérni
 • fegyelmi eljárás, hatósági intézkedés kezdeményezésére javaslatot tenni
 • előzetesen nem jelzett rendezvény, munkavégzés jogosultságának igazolására felszólítani, annak indokolt esetben szüneteltetésére, befejezésére felhívni
 • hátrahagyott csomag, tárgy, közlekedési eszköz észlelése esetén hatósági intézkedést kezdeményezni
 • rendkívüli esemény keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében felvilágosítást kérni, ezt rögzíteni
 • normasértés körülményeinek kivizsgálása érdekében felvilágosítást nyilatkozatot kérni, ezt dokumentálni
 • az intézmény munkatársaitól segítséget kérni, közvetlen vagyonvédelmi kockázat észlelése esetén a portaszolgálatot munkakörébe tartozó feladatellátásra felkérni

A kollégiumi rendészet feladatellátásának teljesítése céljából jogosult:

 • a hallgatót, vendéget benntartózkodási jogosultságának igazolására felhívni
 • az észlelt szabálytalansággal kapcsolatos tevékenységre, az elvárható rend helyreállításához szükséges tevékenységre felszólítani
 • szabálytalanság körülményeinek feltárása során hallgatótól, vendégtől információt kérni
 • rendkívüli esetben a belépést időszakosan megtagadni, késleltetni, azt a házirendbe rögzített szabályok betartásához kötni
 • a jogosulatlanul épületben tartózkodó személyt távozásra felszólítani, kikísérni
 • a portaszolgálattól tevékenységének támogatását, ahhoz szükséges információkat adatokat kérni
 • a portaszolgálatot általános tevékenységére felhívni
 • vezetői felkérésre helyiséget kinyitni

 

A Tűzvédelmi tájékoztató meghatározott időközönként frissítésre kerül. A legutóbbi felülvizsgálat időpontja: 2023. július 23.