Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

350 000 Ft

4

M

N

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

350 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Ha más alapszakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 45 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) (18 kredit),
  • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) (12 kredit),
  • szakmai ismeretek (15 kredit).

A felvétel feltétele, hogy a fentiekből legalább 15 kredittel már rendelkezz. A hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezned.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

Az alapszakon megszerzett ismeretek és képességek fejlesztése nyomán a mesterképzésben a hallgatók szintetizáló szemléletre és képességre tesznek szert, amely lehetővé teszi számukra különféle gazdasági és egyéb (társadalmi, társadalomlélektani, politikai stb.) jelenségek és tényezők közötti összefüggések feltárását, a köztük lévő hatások és hatásmechanizmusok elemzését.

A képzés nagymértékben támaszkodik a gazdasági folyamatok és jelenségek megismerésében és leírásában több tudományág elemzési eszköztárára és kutatási eredményeire, azaz megközelítése multidiszciplináris jellegű. Szintén kiemelkedő fontosságú képzési cél a makro- és a mikrogazdaság, a nemzetközi és a hazai gazdaság, valamint az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatok bemutatása, azaz a gyakorlatorientált szemlélet érvényesítése az elméleti tárgyak oktatásában. Ezt szolgálja új, máshol még nem oktatott tantárgyak kidolgozása és bevezetése az oktatásba (például ár- és piacelmélet).

 

Elhelyezkedés


A megszerzett ismeretek és képességek mind az üzleti szférában, az államigazgatásban, mind pedig a non-profit szektorban való elhelyezkedést lehetővé teszik – különös tekintettel a külkapcsolatokkal, illetve az Európai Unióval foglalkozó területekre. A mesterszak a külföldi munkavállalásra is felkészít.

Számos hallgatónk helyezkedett el külföldi transznacionális nagyvállalatnál, hazai nagyvállalatnál, önkormányzatoknál, a felsőoktatásban, a kutatói szférában, pénzintézeteknél és családi vállalkozásoknál.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Angol nyelvből vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.