Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - KGYK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak. 
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

  • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit;
  • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
  • szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon végzett hallgatók elsősorban a nemzetállamok világgazdaságban betöltött szerepét, mozgásterét, lehetőségeit ismerik meg. Alapos felkészítést kapnak a nemzetállamok regionális integrációkban, illetve nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről. Minden nemzetállam gazdasági erejét a vállalati szféra tevékenysége és eredményessége határozza meg, így a képzés leginkább a nemzetállamok és a vállalatok kapcsolatrendszerére koncentrál, feltárja az olykor egybevágó, néha azonban gyökeresen eltérő érdekeket. Arra készíti fel a hallgatót, hogy oklevele kézhezvételekor egyszerre értse és lássa át a világgazdaság három nagy szereplőjének, a nemzetállamoknak, a vállalatoknak és a nemzetközi szervezeteknek motivációs rendszerét, továbbá a megszerzett tudással biztonságosan „mozogva” és társadalmat szolgálva lépjen ki a munkaerőpiacra.


 A képzésről

Az alapszakon megszerzett ismeretek és képességek fejlesztése nyomán a mesterképzésben a hallgatók szintetizáló szemléletre és képességre tesznek szert, amely lehetővé teszi számukra különféle gazdasági és egyéb (társadalmi, társadalomlélektani, politikai stb.) jelenségek és tényezők közötti összefüggések feltárását, a köztük lévő hatások és hatásmechanizmusok elemzését. A képzés nagymértékben támaszkodik a gazdasági folyamatok és jelenségek megismerésében és leírásában több tudományág elemzési eszköztárára és kutatási eredményeire, azaz megközelítése multidiszciplináris jellegű. Szintén kiemelkedő fontosságú képzési cél a makro- és a mikrogazdaság, a nemzetközi és a hazai gazdaság, valamint az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatok bemutatása, azaz a gyakorlatorientált szemlélet érvényesítése az elméleti tárgyak oktatásában. Ezt szolgálja új, máshol még nem oktatott tantárgyak kidolgozása és bevezetése az oktatásba (például ár- és piacelmélet).


Elhelyezkedés

A megszerzett ismeretek és képességek mind az üzleti szférában, az államigazgatásban, mind pedig a non-profit szektorban való elhelyezkedést lehetővé teszik – különös tekintettel a külkapcsolatokkal, illetve az Európai Unióval foglalkozó területekre. A mesterszak a külföldi munkavállalásra is felkészít, ugyanakkor elsődleges célja a Magyarországon tevékenységet végző nemzetközi vállalatok munkakultúrájának, motivációinak, elvárásrendszerének megismerése. A képzés azt a célt is szolgálja, hogy felkészítse a szakembereket olyan hazai kis- és középvállalatoknál való elhelyezkedésre, amik Magyarországra települt multinacionális vállalatok beszállítóivá kívánnak válni. Számos hallgatónk helyezkedett el külföldi transznacionális nagyvállalatnál, diplomáciai testületeknél, nemzetközi szervezeteknél, az államigazgatásban, hazai nagyvállalatnál, önkormányzatoknál, a felsőoktatásban, a kutatói szférában, pénzintézeteknél és családi vállalkozásoknál.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató